EGZAMIN MATURALNY 2024

FORMUŁA 2023

 Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2024 r. składa się z części ustnej oraz części pisemnej.

Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest przeprowadzany na poziomie podstawowym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych nie określa się poziomu egzaminu.

Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych – z wyjątkiem języków obcych nowożytnych– jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.

EGZAMIN MATURALNY – PRZEDMIOTY I POZIOMY

 1. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2024 r., zdaje obowiązkowo –

1) w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:

 1. a) język polski
 2. b) język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego albo włoskiego

2) w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

 1. a) język polski
 2. b) matematyka
 3. c) język obcy nowożytny
 4. Aby w 2024 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent obowiązkowo przystępuje również do części pisemnej egzaminu z przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym albo  w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:

 1) biologia

2) chemia

3) filozofia

4) fizyka

5) geografia

6) historia

7) historia muzyki

 8) historia sztuki

9) informatyka

10) język łaciński i kultura antyczna

11) język mniejszości etnicznej (język łemkowski)

12) język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, czeski, hebrajski, litewski, niemiecki, ukraiński)

13) język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)

14) język polski

15) język regionalny (język kaszubski)

16) matematyka

17) wiedza o społeczeństwie

 1. W 2024 r. absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych, na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI MATURALNYCH

 1. do 2 października 2023- deklaracja wstępna
 2. do 7 lutego 2024 – deklaracja ostateczna

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH

1. Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających są wymienione w komunikacie o dostosowaniach (pkt 1.1.10.).

2. Dostosowanie formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności absolwenta, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność. Nie przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dla absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.

3. Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla zdających:

1) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

2) słabosłyszących

3) niesłyszących

4) słabowidzących

5) niewidomych

6) z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

7) zdających – obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa – wyłącznie w zakresie arkuszy na poziomie podstawowym

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi

9) z zaburzeniem widzenia barw

PRZEBIEG EGZAMINU MATURALNEGO

1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem).

2. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej – ani w części ustnej, ani w części pisemnej – żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.

3. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów.

4. Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda może również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.

5. Zdający ma obowiązek zakodować swój arkusz egzaminacyjny zgodnie z informacją przekazaną przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, sprawdzić poprawność wpisanych przez siebie danych oraz danych na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapoznać się z instrukcją na stronie tytułowej oraz stronie 2. arkusza egzaminacyjnego oraz sprawdzić kompletność arkusza przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań.

6. Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym.

7. Zdający może zostać poproszony o obecność podczas odbierania materiałów egzaminacyjnych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego od dyrektora szkoły lub o pozostanie w sali egzaminacyjnej podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu części pisemnej egzaminu.

 8. Liczba punktów, jaką uzyskał zdający z części ustnej egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu, jest przekazywana zdającemu w dniu przeprowadzenia tego egzaminu.

9. Egzamin zdającego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej może zostać unieważniony, jeżeli zespół przedmiotowy lub zespół nadzorujący stwierdzi:

1) niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego

2) wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materiałów i przyborów

3) zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

10. Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza niezdanie egzaminu z tego przedmiotu w danym roku.

11. Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.

KOMUNIKAT O PRZYBORACH

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

PRZYBORY :

 1. Biologia: linijka fakultatywnie zdający, kalkulator prosty obowiązkowo szkoła, Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki obowiązkowo szkoła
 2. Chemia: linijka fakultatywnie zdający , kalkulator naukowy obowiązkowo zdający, Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki obowiązkowo szkoła
 3. Fizyka: linijka obowiązkowo zdający, kalkulator naukowy obowiązkowo zdający, Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki obowiązkowo szkoła
 4. Geografia: linijka obowiązkowo zdający, kalkulator prosty obowiązkowo szkoła, lupa fakultatywnie szkoła
 5. Historia i historia sztuki: lupa fakultatywnie szkoła
 6. Informatyka: kalkulator prosty obowiązkowo szkoła
 7. Matematyka: linijka obowiązkowo zdający, cyrkiel obowiązkowo zdający, kalkulator prosty obowiązkowo szkoła, Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki obowiązkowo szkoła
 8. Wiedza o społeczeństwie kalkulator prosty fakultatywnie szkoła

Charakterystyka kalkulatora prostego i kalkulatora naukowego.

 Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Kalkulator naukowy – jest wyłącznie przyborem pomocniczym umożliwiającym wykonywanie obliczeń matematycznych na egzaminie maturalnym z fizyki lub chemii. Kalkulator naukowy dopuszczony na egzamin maturalny z fizyki lub chemii musi spełniać następujące warunki (zastrzeżenia i wymagania):

1) kalkulator naukowy jest przyborem pomocniczym, a nie materiałem pomocniczym. Oznacza to, że nie może on zawierać ani być nośnikiem jakichkolwiek informacji/materiałów fizycznych lub chemicznych, np. wzorów, twierdzeń, praw, przykładowych zadań, stanowiących dodatkową pomoc – ponad możliwość wykonania obliczeń matematycznych

2) kalkulator naukowy musi być wyposażony w funkcje umożliwiające obliczanie:

a) wartości funkcji logarytmicznych

b) wartości funkcji trygonometrycznych (i odwrotnych do nich)

c) wartości potęg o dowolnym wykładniku rzeczywistym

3) kalkulator naukowy może być wyposażony w funkcje (z zastrzeżeniem pkt 4.–6.) umożliwiające wykonywanie dowolnych obliczeń matematycznych

4) kalkulator naukowy nie może być wyposażony w technologie umożliwiające łączenie się z innym urządzeniem oraz z Internetem (np. Wi-Fi, Bluetooth)

5) kalkulator naukowy nie może być wyposażony w technologie umożliwiające odtwarzanie i rejestrowanie obrazu i dźwięku

6) kalkulator nie może być wyposażony w funkcje programowania. Rozumie się przez to, że nie może on mieć możliwości wcześniejszego (tzn. przed egzaminem) wprowadzenia kodu (lub informacji) umożliwiającego wykonanie/odtwarzanie określonych zadań, w tym wprowadzenia wzorów, twierdzeń, przykładowych zadań z rozwiązaniami i jakichkolwiek innych informacji stanowiących dodatkową pomoc czy dodatkowy materiał pomocniczy

WARUNKI ZDANIA EGZAMINU MATURALNEGO

W 2024 r. absolwent zdał egzamin maturalny jeśli:

1) z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz

2) przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

EGZAMIN POPRAWKOWY

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:

1) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ

2) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony11 .

ODBIÓR ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI

. Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości oraz zaświadczenia i informacje o wynikach egzaminu maturalnego okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje dyrektorowi szkoły, w której absolwent zdawał egzamin maturalny, lub upoważnionej przez niego osobie w następujących terminach:

1) do 9 lipca 2024 r. – dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym

2) do 10 września 2024 r. – dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

 

PRZYDATNE LINKI:

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

https://oke.waw.pl/files/oke_waw_518420230817%20EM%202024%20Informacja%20FIN%20p4.pdf.pdf

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH

https://oke.waw.pl/files/oke_waw_501720230817%20E8_EM_24%20Komunikat%20o%20przyborach%20FIN.pdf.pdf

KOMUNIKAT W SPRAWIE DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

https://oke.waw.pl/files/oke_waw_499720230817%20EM_24%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%20FIN%20p1.pdf.pdf

KOMUNIKAT W SPRAWIE HARMONOGRAMU EGZAMINU MATURALNEGO

https://oke.waw.pl/files/oke_waw_511720230817%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202024%20FIN%20p1.pdf.pdf

KOMUNIKAT W SPRAWIE EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI

https://oke.waw.pl/files/oke_waw_501620230817%20EM_24%20Komunikat%20o%20egzaminie%20z%20informatyki%20FIN.pdf.pdf

ZAŁĄCZNIKI

https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3846