EGZAMIN MATURALNY 2022/23

MATURA W FORMULE 2023

EGZAMIN MATURALNY:

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2023 r. składa się z części ustnej oraz części pisemnej.

Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest przeprowadzany na poziomie podstawowym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych nie określa się poziomu egzaminu. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych – z wyjątkiem języków obcych nowożytnych jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego i rozszerzonego. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego i rozszerzonego

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2023 r., zdaje obowiązkowo:

1.  w części ustnej egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:

a) język polski (15 minut przygotowanie się do odpowiedzi+ 15 minut odpowiedź)

b) język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego ( 15 minut odpowiedź)

2. w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

 a) język polski (240 minut)

b) matematyka  (180 minut)

c) język obcy nowożytny (120 minut)

3. Aby w 2023 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent obowiązkowo przystępuje również do części pisemnej egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W 2023 r. absolwent może ponadto przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród przedmiotów dodatkowych .

 Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów (poza wyjątkami czas trwania 180 minut):

1) biologia 2) chemia 3) filozofia 4) fizyka 5) geografia 6) historia 7) historia muzyki 8) historia sztuki 9) informatyka (210 minut) 10) język łaciński i kultura antyczna 11) język mniejszości etnicznej (język łemkowski) (210 minut) 12) język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński) (210 minut) 13) język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (150 minut)  14) język polski (210 minut) 15) język regionalny (język kaszubski) ( 210 minut) 16) matematyka 17) wiedza o społeczeństwie.

W 2023 r. absolwent zdał egzamin maturalny jeśli:

1) z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz

 2) przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM I DODATKOWYM:

Termin główny – od 4 do 23 maja 2023 r.‎

 1. Część ustna– od 10 do 23 maja 2023.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 23 maja 2023

Termin dodatkowy – od 1 do 19 czerwca 2023 r.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

 1. ‎Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 5 do 7 czerwca 2023.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 19 czerwca 2023.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

 Dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej

 1. Część pisemna – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9:00

 2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek).

WYNIKI

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego ( termin główny oraz dodatkowy) 7 lipca 2023.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego ( termin poprawkowy) 8 września 2023.

PRZEBIEG EGZAMINU MATURALNEGO

 1. Każdy zdający musi mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną)
 2. Każdy zdający musi mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem nieścieralnym (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 3. Dodatkowo należy przynieść następujące przybory:

- egzamin z biologii, chemii, fizyki, geografii: linijka ( fakultatywnie), kalkulator prosty ( obowiązkowo)

- egzamin z informatyki: kalkulator prosty ( obowiązkowo)

- egzamin z historii: lupa ( fakultatywnie)

- egzamin z matematyki: linijka, cyrkiel, kalkulator prosty ( wszystko obowiązkowo)

- egzamin z wiedzy o społeczeństwie: kalkulator prosty ( obowiązkowo)

 1. Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU MATURALNEGO

 

1. Egzamin maturalny z danego przedmiotu może zostać danemu zdającemu unieważniony:

1) przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego

2) przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej albo dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

2. Unieważnienie następuje w przypadku w przypadku:

1) stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez zdającego lub występowania w pracy egzaminacyjnej zdającego jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego

zdającego

2) zgłoszenia przez zdającego uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu

3) zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu

4) niemożności ustalenia wyników danego egzaminu z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej

WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ

1. Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego.

 2. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego.

3. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej komisji okręgowej. Wniosek może być złożony osobiście przez absolwenta lub osobę występującą w jego imieniu, lub przesłany do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną (załącznik 25a).

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ MATURZYSTY:

 1. Do 30 września 2022 r. wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2023 r. Deklaracje uczniowie otrzymają od wychowawcy , można ją również pobrać ze strony (Deklaracja A)

https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_4335EM%202023%20Zalacznik%201a%20Deklaracja%20A.pdf.pdf

 1. Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2022/2023 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie, można je zgłosić do 7 lutego 2023 r. w ostatecznej deklaracji.
 1. Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych)
 2. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.
 1. Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły ‎jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.
 2.  Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub formy egzaminu zdający przedkłada odpowiednio dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej razem z deklaracją wstępną (do 30 września 2022 r.) lub z deklaracją ostateczną (do 7 lutego 2023 r.).

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH

1. Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających są wymienione w komunikacie o dostosowaniach

2. Dostosowanie formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności absolwenta, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność. Nie przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dla absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.

3. Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla zdających:

1) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

2) słabosłyszących

3) niesłyszących

4) słabowidzących

5) niewidomych

6) z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

7) obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wyłącznie w zakresie arkuszy na poziomie podstawowym

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi

9) z zaburzeniem widzenia barw

Przydatne strony internetowe:

Zasady składania deklaracji:

https://www.oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3743

Harmonogram egzaminu maturalnego:

https://www.oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3733

Informacja o sposobie przeprowadzania egzaminu w formule 2023 oraz deklaracja do pobrania:

https://www.oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3730

Informatory- egzamin maturalny:

https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=2093

Strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie:

https://oke.waw.pl//#menu_0

Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki

https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_3940wybrane_wzory_matematyczne_EM2023%20(1).pdf.pdf

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczna na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_3516wybrane_wzory_stale_fizykochemiczne_EM2023.pdf.pdf

Komunikat o przyborach:

https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_431520220819%20E8_EM%202023%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf.pdf

Komunikat o dostosowaniach:

https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_431720220819%20EM%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf.pdf

Komunikat w sprawie listy jawnych zadań  w części ustnej egzaminu naturalnego z języka polskiego:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/2023/20230301%20Lista%20jawnych%20zada%C5%84%20J%C4%98ZYK%20POLSKI%202023%20Aneks_2.pdf